Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van onze school telt 8 leden; 4 ouders en 4 leerkrachten.

De samenstelling:

voorzitter                         Ed Nijman                   (ouder)
penningmeester              Ellen van Breukelen    (ouder)
secretaris                        Mariska Pauli              (ouder)
lid                                    Martine Brouwer         (ouder)
lid                                    Ben Brinkman             (teamlid)
lid                                    Saskia Haan               (teamlid)

Men vergadert 6 keer in een schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders, die geen zitting hebben in de MR zijn dus ook welkom.
In oktober vindt de jaarvergadering plaats. De MR legt dan verantwoording af over het voorgaande schooljaar door middel van een jaarverslag en een financieel overzicht van de penningmeester.