Pestprotocol

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij KiVa ingevoerd. KiVa is een schoolbreed en preventief anti-pestprogramma. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten

Preventieve aanpak
In elke groep worden jaarlijks 10 KiVa-lessen gegeven over thema’s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk, en rollenspellen.

In schooljaar 2014-2015 krijgen de groepen 5 t/m 8 de KiVa-lessen.
Schooljaar 2015-2016 krijgen alle groepen, dus ook de groepen 1 t/m 4, de KiVa-lessen.
De KiVa-lessen zijn een middel om pesten tegen te gaan en niet een doel op zichzelf.
Pesten is een complex probleem met oorzaken op zowel leerling-, klas- als schoolniveau.
Vandaar dat KiVa een schoolbrede aanpak is met talrijke componenten waarmee leerkrachten complexe pestproblemen beter kunnen aanpakken.

Leerkrachten krijgen gerichte training, coaching en nascholing door ervaren schoolbegeleiders zodat ze kunnen fungeren als een daadkrachtig rolmodel voor leerlingen. Tevens worden er ervaringsbijeenkomsten georganiseerd waarin KiVa-teams van verschillende scholen ervaringen uitwisselen en bijdragen aan het verbeteren van het KiVa-programma.

Met tweejaarlijkse afnames van vragenlijsten bij leerlingen wordt onderzocht of pestgedrag op school verandert, en wordt inzicht verkregen in het welbevinden van de leerlingen. Scholen krijgen terugkoppeling over deze gegevens.

Curatieve aanpak – Pesten oplossen
Naast de preventieve aanpak voor alle leerlingen zijn er diverse methoden om pestincidenten op te lossen als het zich toch voordoet. Dit gebeurt door het KiVa-team van de school. Het KiVa-team bestaat uit:
Saskia Haan        – leerkracht en onderbouwcoördinator
Nelly de Leeuw – leerkracht en bovenbouwcoördinator
Ben Brinkman   – intern begeleider
René Honingh   – directeur Zij zijn getraind om pesten aan te pakken.

Als er een geval van pesten is, en het gaat niet om een ruzie of om plagen, dan wordt geprobeerd om het pesten in de groep bespreekbaar te maken en in de groep een oplossing te zoeken. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de sfeer in de groep niet veilig genoeg is, dan wordt een steungroep samengesteld. De steungroep is er voor de leerling die gepest wordt of niet goed in de groep ligt.

Een steungroep wordt begeleid door een KiVa-teamlid. Aan die steungroep nemen zowel pesters als vrienden en neutrale klasgenoten van het slachtoffer deel. De steungroep wordt gevraagd om de komende week iets concreets voor de betreffende leerling te doen, bijvoorbeeld het geven van een compliment. Na ongeveer één week wordt er met de gepeste leerling geëvalueerd of de situatie is verbeterd. De uitkomst van dit gesprek vormt de input voor de evaluatie met de steungroep. In de steungroep ligt de nadruk op vooruit kijken en niet op terug kijken. Van alle leerlingen wordt een concrete positieve bijdrage gevraagd.

Als de steungroepaanpak niet tot de gewenste resultaten leidt, is er een herstelaanpak waarin leerlingen onder begeleiding van een KiVa-teamlid een concreet plan schrijven om hun gedrag te veranderen.

Vervolgtraject

Als de herstelaanpak niet tot de gewenste resultaten leidt, wordt:

  • Hulp van het expertisecentrum van Zaan Primair ingeschakeld. Te denken valt aan de schoolondersteuner of schoolmaatschappelijk werker.
  • Protocol van time-out, schorsing en verwijdering wordt gevolgd.

We hebben 10 KiVa-regels.

1             We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect.
2             We maken er samen een fijne groep van.
3             We praten met elkaar (en gebruiken daarbij de ik-taal).
4             We willen dat pesten stopt.
5             We willen dat ook verborgen pesten stopt.
6             We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet.
7             We zeggen tegen pesters: stop ermee.
8             We helpen gepeste kinderen.
9             We lossen pesten als groep op.
10           We blijven ons houden aan dit KiVa contract

 

Sociale veiligheid 

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan. Via deze link (Sociale Veiligheid) kunt u het veiligheidsplan van onze school bekijken.