Resultaten van ons onderwijs

Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs in procenten

2010-20112011-20122012-20132013-20142014-2015
SO00000
PRO00000
VMBO Basis7,17,725257
VMBO K28,515,418,75330
VMBO T42,946,231,252536
HAVO015,46,258,543
HAVO/VWO006,2500
VWO14,27,76,258,514
Gymnasium7,17,76,250 0
Aantal ll14131612 14

 

Resultaten en opbrengsten 2015
In januari zijn de Cito-toetsen afgenomen. Met deze toetsen meten we de vorderingen van de leerlingen. Ook meten we er de opbrengsten van ons onderwijs mee.

De inspectie beoordeelt tussen- en eindopbrengsten bij een aantal groepen en vakken.

Tussenopbrengsten (januari 2015)

Technisch lezen
De groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 scoorden ruim boven de inspectienorm.
Begrijpend lezen
Groep 4 onder de inspectienorm. Voor die groep was het de eerste keer, dat ze een begrijpend leestoets kregen. De groepen 5, 6, 7 en 8 scoorden ruim boven de norm.
Rekenen-wiskunde
De groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 scoorden ruim boven de norm.

Tussenopbrengsten (beoordeling inspectie)
Bij het technisch lezen tellen de groepen 3 en 4 mee voor de inspectiebeoordeling. Beide groepen scoorden ruim boven de inspectienorm.
Bij het begrijpend lezen telt groep 6 mee voor de inspectiebeoordeling. Groep 6 scoorde boven de norm.
Bij rekenen-wiskunde worden de groepen 4 en 6 beoordeeld. Deze groepen scoorden boven de norm.
Bij alle 5 onderdelen van de inspectie-beoordeling scoorden wij dus een voldoende. Het eindoordeel van de inspectie is dan ook voldoende.

Eindopbrengsten (beoordeling inspectie)
Hierbij beoordeelde de inspectie de resultaten van groep 8 bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Bij beide vakken scoorden we boven de norm. Het eindoordeel van de inspectie is voldoende.
Dit schooljaar zal voor het eerst op alle Zaan Primair scholen de Cito-eindtoets in april worden afgenomen. De inspectie zal deze toets in de toekomst voor de beoordeling van de opbrengsten gebruiken.

Conclusies opbrengsten
Wij zijn tevreden over de opbrengsten. De resultaten van de groepen en individuele kinderen worden geanalyseerd in de groepsbesprekingen, die de intern begeleider met de groepsleerkrachten heeft. Op de studiedag van 2 februari zijn de resultaten in het team besproken.

Resultaten en opbrengsten 2014
In januari 2014 zijn de Cito-toetsen afgenomen. Met deze toetsen meten we de vorderingen van de leerlingen. Ook meten we er de opbrengsten van ons onderwijs mee.
De inspectie beoordeelt de tussen- en eindopbrengsten bij een aantal groepen en vakken.
Deze opbrengsten hebben wij besproken met de clusterdirecteur van Zaan Primair.

Tussenopbrengsten (januari 2014)
Technisch lezen
De groepen 3, 4 en 5 scoorden ruim boven de inspectienorm.
Begrijpend lezen
Groep 5 scoorde iets onder de norm. Voor die groep is een verbeterplan opgesteld.
De groepen 6, 7 en 8 scoorden boven de norm.
Rekenen-wiskunde
De groepen 4, 5, 6, 7 en 8 scoorden boven de norm.

Tussenopbrengsten (beoordeling inspectie)
Bij het technisch lezen tellen de groepen 3 en 4 mee voor de inspectiebeoordeling.
Beide groepen scoorden ruim boven de inspectienorm
Bij het begrijpend lezen telt  groep  6 mee voor de inspectiebeoordeling. Groep 6 scoorde ruim boven de norm.
Bij rekenen-wiskunde worden de groepen 4 en 6 beoordeeld.
Deze groepen scoorden boven de norm.
Bij alle 5 onderdelen van de inspectie-beoordeling scoorden wij dus een voldoende. Het eindoordeel van de inspectie is dan ook voldoende.

Eindopbrengsten (beoordeling inspectie)
Hierbij beoordeelt de inspectie de resultaten van groep 8 bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.
Bij beide vakken scoorden we boven de norm.
Bij de eindopbrengsten scoorden we op beide onderdelen een voldoende. Het eindoordeel van de inspectie is voldoende.

Conclusies opbrengsten
Wij zijn tevreden over de opbrengsten. De resultaten van de groepen en individuele kinderen worden geanalyseerd in de groepsbesprekingen, die de intern begeleider met de groepsleerkrachten heeft.
Ook op de studiedag worden de resultaten besproken.

Inspectiebezoek 10 juni 2013
Op maandag 10 juni gaf de inspectie een positieve beoordeling aan De Mei.
De inspectie constateerde, dat de leerkrachten duidelijke instructies geven aan de verschillende groepen in hun klas. “Ze zorgen voor een taakgerichte sfeer en betrokken leerlingen.”
Inspectie noemde het team een ervaren club mensen met een prima leerhouding.
De zorgstructuur en de begeleiding aan de leerlingen werden ook positief beoordeeld.

Wij zijn trots op het inspectierapport.

Klik op onderstaande link voor het gehele rapport.

2013-06-10 Inspectiebezoek

Tussenopbrengsten (januari 2013)
Technisch lezen
Bij het technisch lezen worden de groepen 3 en 4 beoordeeld.
Beide groepen scoorden ruim boven de inspectienorm.
Begrijpend lezen
Bij het begrijpend lezen wordt groep 5 beoordeeld.
Groep 5 scoorde boven de norm.
Rekenen-wiskunde
Bij rekenen-wiskunde worden de groepen 4 en 6 beoordeeld.
Deze groepen scoorden boven de norm.
Op alle 5 onderdelen scoorden wij dus een voldoende. Het eindoordeel van de inspectie van de tussenopbrengsten is dan ook voldoende.

Eindopbrengsten (januari 2013)
Hierbij beoordeelt de inspectie de resultaten van groep 8 bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.
Bij rekenen-wiskunde scoorden we onder de norm. Voor dit vak hebben wij een plan van aanpak gemaakt voor de periode tot de zomervakantie.
Bij begrijpend lezen scoorden we boven de inspectienorm.
Bij de eindopbrengsten scoorden we 1 voldoende en 1 onvoldoende.

Tussenopbrengsten (januari 2012)

Technisch lezen
Bij het technisch lezen worden de groepen 3, 4 en 5 beoordeeld.
Bij groep 3 scoorden we net onder de inspectienorm en bij de groepen 4 en 5 ruim boven de norm.
Na de toetsing hebben we voor de kinderen van groep 3 een verbeterplan gemaakt voor het technisch lezen. De kinderen zijn structureel 2 keer per week extra gaan flitsen op de computer. Dagelijks is er extra koorlezen gepland en er zijn 2 extra leesmomenten voor de gehele groep 2 keer per dag ingeroosterd.
Op het volgend meetmoment in april waren de resultaten sterk verbeterd en op orde.
De groepen 6 en 7 scoorden boven de norm.

Begrijpend lezen
Bij het begrijpend lezen worden de groepen 5, 6 en 7 beoordeeld.
De groepen 5 en 7 scoorden boven de norm en groep 6 net onder de norm.
Voor de groepen is een verbeterplan gemaakt om de instructie en het gebruik van de dit schooljaar ingevoerde begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip” te verbeteren.
Er wordt structureel 2 keer per week de methode “Nieuwsbegrip” gedaan en de Cito hulpboeken zijn ingezet voor de groepen 6 en 7.

Rekenen-wiskunde
Bij rekenen-wiskunde worden de groepen 4, 5, 6 en 7 beoordeeld.
Alle groepen scoorden boven de norm.
Bij rekenen zijn we met groepsplannen gaan werken.

Taal en rekenen groepen 1 en 2
Bij de groepen 1 en 2 toetsen we taal en rekenen.
De opbrengsten waren goed.

Het eindoordeel van de inspectie voor de tussenopbrengsten is voldoende.

Eindopbrengsten (januari 2012)

Hiervoor werd de afgelopen jaren de entreetoets gebruikt. Deze mag daarvoor niet meer gebruikt worden. In de toekomst zal de eindtoets van Cito hiervoor gebruikt gaan worden.
Dit schooljaar werd gekeken naar de resultaten van groep 8 bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.
Bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen scoorden we boven de inspectienorm.
Er wordt ook nog gekeken hoeveel kinderen onder het gemiddelde scoren, dat zijn de d en e-scores. Dat mag 30 % zijn.
Bij rekenen-wiskunde was dat 8 % en bij begrijpend lezen 23 %. Dat is dus ook in orde.

Samenvattend
Over de hele linie zijn we tevreden over de resultaten. Bij de tegenvallende resultaten hebben we verbeterplannen gemaakt, waardoor de resultaten verbeterd zijn. Volgend schooljaar zullen we de resultaten weer structureel volgen via ons leerlingvolgsysteem en snel interventies doen bij tegenvallende resultaten.