Een veilige school voor iedereen

Kinderen en leerkrachten gaan op een respectvolle manier met elkaar om, waarbij begrippen als veiligheid en vertrouwd voelen voorop staan. 

Pestgedrag wordt niet getolereerd. Wij volgen een pestprotocol.

KiVa-programma

De Mei is een school die het gecertificeerde KiVa-programma ingevoerd heeft. KiVa is een methode die uitgaat van de kracht van de groep, iedereen is verantwoordelijk en kan een rol spelen bij het oplossen en voorkomen van conflicten en pestgedrag. De leerlingen krijgen wekelijks een KiVa-les uit deze methode. Aan het begin van het schooljaar worden de klasse- en schoolregels met de leerlingen afgesproken. Als er gepest wordt in een groep kan er een steungroep in het leven geroepen worden. Leerlingen uit de groep, die niet de pester of het gepeste kind zijn, zoeken dan samen naar oplossingen en acties voor de hele groep. Twee keer per jaar vullen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een KiVa-vragenlijst in. De vragen gaan over de sfeer in de groep. De leerkracht krijgt hiervan een terugkoppeling en gebruikt de gegevens om de sfeer in de groep te verbeteren.