Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad neemt een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. In de MR-vergaderingen (ongeveer 5 op jaarbasis) bespreekt zij het schoolbeleid of veranderingen daarin met de directeur. De MR staat voor openheid en transparantie, zodat zowel ouders als personeel op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht.

Wie zitten er in de MR van De Mei?
Leerkrachten: Sabine de Vries en Saskia Haan
Ouders: Marcel van Winsen, Chantal Zomerdijk en Karin Doets

Als u vragen heeft of een punt in de vergadering aan de orde wilt stellen, kunt u via schoolpraat contact opnemen met één van de MR leden.